Játékszabályzat

 

Kérjük, olvassa el figyelmesen a Dolgozz Otthonról Nap nyereményjátékának (a továbbiakban: „Játék”) részvételi feltételeit.


A Játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos játékszabályzatának (a továbbiakban: a „Játékszabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. (A Játékban résztvevő szervezetek a továbbiakban: a „Játékos(ok)”, a Játékot szervező Telenor Magyarország Zrt. (székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; Cégjegyzékszáma:13- 10-040409, Adószáma: 11107792-2-44) pedig „Szervező”). A nyereményt kereskedelmi forgalomban értékesíteni szigorúan tilos.


1. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete


a) A Játékban csak azok a Játékosok (szervezetek) vehetnek részt, akik a Dolgozz Otthonról Nap végéig, azaz 2015. május 25., hétfő 23 óra 59 percig a www.dolgozzotthonrolnap.hu weboldalon a www.dolgozzotthonrolnap.hu/#regisztracio menüpont alatt a Regisztrációs űrlapon keresztül szervezetüket hiánytalanul regisztrálják, tehát csatlakoznak a kezdeményezéshez. A Játékban részt vevő Játékos és annak a Regisztrációs űrlapon feltüntetett kapcsolattartója felelősséget vállalnak azért, hogy a regisztrációban a hatályos magyar jogszabályokat meg nem sértő tartalmat közölnek.


b) A Játékosok az erre a célra létrehozott Regisztrációs űrlap 2015. május 25., hétfő 23 óra 59 percig történő maradéktalan kitöltésével vehetnek részt a sorsoláson.


c) A Játék győztese az a Játékos, akit az Játék lezárulta után a Szervező kisorsol (továbbiakban: „Sorsolás”).


d) A Játékosoknak továbbá az Regisztrációs űrlap felületén meg kell adniuk egy érvényes email címet és telefonszámot, melyet a Szervező a nyertes Játékosok értesítése mellett évente legfeljebb öt, a kezdeményezéssel kapcsolatos hírlevél küldésére használ.


e) A Játékból ki van zárva a Szervező, valamint a Szervezővel a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyekkel megbízási jogviszonyban álló szervezetek.p>

A Játékból ki van zárva minden olyan szervezet, akinek lejárt tartozása áll fent a Telenor Magyarország Zrt.-vel szemben, vagy aki szerepel az elektronikus hírközlési szolgáltatók által az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 158. §-a szerint létrehozott közös adatállományban. Amennyiben a Játékosra kiterjed a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) hatálya, úgy a Játékban nem vehet részt továbbá az a Játékos sem, akinek a 2011. adóéve tekintetében a Tao. tv. szerint eredménye negatív. A Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli arra az esetre, ha a Nyeremény átadása neki felróható okból nem jöhet létre.


2. A Játék időtartama


a) A játék időtartama: 2015. május 12. 10:00 óra - 2015. május 25., hétfő 23 óra 59 perc


b) Csak azok a Nevezések érvényesek, melyek ezen időintervallumon belül érkeznek az Regisztrációs űrlapon keresztül és megfelelnek a tartalmi és formai követelményeknek és a sorsolás pillanatáig nem kérik az adatbázisból való törlésüket.


c) A Sorsolás időpontja 2015. május 27. 14:00 óra. A sorsolás randomszám generátorral végzett, számítógépes sorsolás.


d) A Sorsolás helyszíne: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.


3. Nyeremény


a) A Sorsolás alkalmával 1 (azaz egy) Nyeremény kerül kisorsolásra egy Nyertes részére. A Nyeremény egy Canmia CM-180 masszázsfotel (értéke: bruttó 199.990 Ft). A Nyeremény készpénzre vagy bármely egyéb tárgyi jutalomra, kárpótlásra nem átváltható, másra át nem ruházható.


b) A nyertesen kívül 3 tartaléknyertes is kisorsolásra kerül, akik a sorsolás sorrendjében a jogosult nyertes 4. pontban részletezett értesítése elérhetetlensége révén lépnek hatályba.


c) A játékban a Nyereményen kívül más nyeremény nincs. A Nyertes nevét a Szervező a Dolgozz Otthonról Nap weboldalán, a www.dolgozzotthonrolnap.hu oldalon teszi közzé a következő határidőig: 2015. június 5. péntek 12 óra


4. A Játékosok és a Nyertes Játékosok értesítése


a) A Szervező a Nyertesekkel a kapcsolatot az Regisztrációs űrlapban megadott email címükön keresztül veszi fel. Ezt követően egyeztet a Nyertesekkel a nyeremény átvételének részleteiről. Ha a Nyertes bármely okból nem elérhető, illetve a megkeresésre nem reagál az első értesítést követő 72 órán belül, úgy nem jogosult a Nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel nem élhet.


b) A Szervező azt a szervezetet tekinti Nyertesnek, amely részt vett a játékban, megfelelt a versenykiírásoknak, és a Szervező kisorsolta. Ezt követően a Nyertes nevét a Dolgozz Otthonról Nap weboldalán, a www.dolgozzotthonrolnap.hu oldalon teszi közzé.


5. A Nyeremény átvétele


a) A Nyeremény átvétele előre egyeztetett időpontban és előre egyeztetett, Magyarországon belüli helyszínen történik, amelyet a Nyertes 90 napon belül kell kezdeményezzen a Szervezőnél. A Nyeremény igénybe nem vétele a Nyertest kártérítésre nem jogosítja.


b) A Nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.


c) A Játékos (szervezet) saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a szervezet nevében illetéktelenek ne vegyenek részt a Játékban az általa használt e- mail cím segítségével, a Szervezőt erre vonatkozóan nem terheli felelősség.


d) A Szervező kizárja a felelősségét a Nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a Nyertes a Nyeremény odaítélését követően annak átadása céljából egyeztetett helyen és időpontban, vagy a megadott postai címen bármely okból nem elérhető. Ebben az esetben a 3. b). pontban meghatározott soron következő tartaléknyertes kerül kiértesítésre.


e) A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.


f) Amennyiben a Nyertesre a Tao. törvény hatálya kiterjed, úgy vállalja, hogy a Szervező és a Nyertes által a Nyeremény átvétele előtt közösen egyeztetett tartalommal, a Nyeremény átadásával egyidejűleg, a Szervező részére a Tao. törvény 3. számú melléklet A) pont 13. alpontjának megfelelő nyilatkozatot kiállítja és átadja.


6. Egyéb tudnivalók


a) A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a nyeremény átvétele során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, az ügyfélnél felmerülő károkért, esetleges elírásokért és nyomdai hibákért való felelősséget.


b) A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Részvételi feltételekben felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. A Részvételi feltételekben a változtatás jogát fenntartjuk.


c) Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a info@dolgozzotthonrolnap.hu


7. Adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató


a) A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Játékos egyben kifejezetten hozzájárul, hogy nyereményhez jutása esetén adatai közül nevének, továbbá a nyerés tényének az ajándék megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért, továbbá Nyertes tudomásul veszi, hogy a nyeremény címzettek részére történő továbbítása, valamint a címzett beazonosításhoz szükséges, esetlegesen átadott adatok kapcsán felmerülő minden felelősség, illetve személyiségi jogi igényből eredő kárért Szervezőt felelősség nem terheli.


b) A Szervező a játékban Játékosok adatait 2016. december 31. napjáig tárolja vagy addig az időpontig, amíg az érintett az adatok, illetve a regisztráció törlését nem kéri. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül további harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Az adattulajdonos a info@dolgozzotthonrolnap.hu email címen keresztül kérheti a nyilvántartott adatainak törlését, módosítását, helyesbítését, zárolását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.


c) Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint bírósághoz fordulhat. Adatvédelmi Nyilvántartási szám: 01400-0004.Budapest, 2015. május 12.

top


hline


Kapcsolat

 

Kérdésed van a „Dolgozz Otthonról Nap”-pal kapcsolatban? Írj az info@dolgozzotthonrolnap.hu e-mail címre.

top


hline


A Dolgozz Otthonról Nap kezdeményezői:

telenor microsoft


Szakmai partnerek:

WWF WWF Slow Budapest Magyar Távmunka Szövetség Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége